ไร่อินทผลัมของเรา

ไร่อินทผลัม1000 พฤกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จุดเร่ิมต้นของไร่อินทผลัมนี้มาจาก.........และ.......... เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว

คุณ........และ........ มีความสนใจในพืชใหม่จากแดนตะวันออกกลางตัวนี้ จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนา ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด จากจุดเร่ิมต้นความสนใจเล็ก ๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจนตอนนี้ไร่อินทผลัม 1000 พฤกษา มีอายุกว่าสิบปี ด้วยความตั้งใจของคุณ....และ...... ในการดูแลทุกกระบวนการเพาะปลูก ทำให้ไร่ 1000 พฤกษาได้ผลผลิตอินทผลัมที่เปี่ยมไปด้วยรสชาติและคุณภาพไร่อินทผลัม1000 พฤกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จุดเร่ิมต้นของไร่อินทผลัมนี้มาจาก.........และ.......... เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว

คุณ........และ........ มีความสนใจในพืชใหม่จากแดนตะวันออกกลางตัวนี้ จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนา ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด จากจุดเร่ิมต้นความสนใจเล็ก ๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจนตอนนี้ไร่อินทผลัม 1000 พฤกษา มีอายุกว่าสิบปี ด้วยความตั้งใจของคุณ....และ...... ในการดูแลทุกกระบวนการเพาะปลูก ทำให้ไร่ 1000 พฤกษาได้ผลผลิตอินทผลัมที่เปี่ยมไปด้วยรสชาติและคุณภาพ