โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

เพื่อให้การดำเนินการของประเทศไทยในด้านการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวและมีความชัดเจน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเสนอประเด็นปฏิรูป ประเด็นที่17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทางและสามารถส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน

อ่านต่อ

ESS ในประเทศไทย

background

News & Event

ข่าวสารและบทความ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง