อีเมล :

sprautopart@gmail.com

เงื่อนไขการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

1. หากต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องแจ้งทางร้านเราให้รับทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หมายถึง สามารถนำกลับมาขายได้ โดยผู้ซื้อต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางร้านส่งกลับไปให้โรงงานผู้ผลิตได้ตรวจสอบตัวสินค้าก่อน หลังจากทางร้านยืนยันการรับคืนสินค้า จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายใน15 วัน
  • กรณีผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าเองโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของสินค้าหรือผู้ขาย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้า หรือตามตกลงกับผู้ขาย
  • กรณีทางร้านส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น รุ่นหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องสำรองจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน และ ทำการส่งคืนสินค้า โดยแนบหลักฐานค่าส่งสินค้าคืน + ค่าอุปกรณ์Pack มาให้ทางร้าน หลังจากทางร้านตรวจสอบและยืนยันการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางร้านเอง ทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า + ค่าอุปกรณ์Pack ในการส่งคืนสินค้า และส่งสินค้าที่ถูกต้องเปลี่ยนใหม่ให้ผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าขนส่ง (ทางร้านจะโอนเงิน เพื่อคืนค่าขนส่งในการส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้าน + ค่าอุปกรณ์Pack ให้ผู้ซื้อ)
  • กรณีที่สินค้าเสียหาย เนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น การทำตก โดนน้ำ การใช้งานผิดวิธีของผู้ซื้อ หรือ มีการดัดแปลงโดยผู้ซื้อเอง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมคืนสินค้า

Copyright @ SPR.